(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញសេចក្តី​ជូនដំណឹងមួយ ដោយ​បញ្ជាក់ពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ ចរន្តអគ្គិសនីជាច្រើនកន្លែង ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ដល់ថ្ងៃទី ២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ ដើម្បីធ្វើការ​ជួសជុល ផ្លាស់​ប្តូរដំឡើងបរិក្ខារ និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញ បង្កលក្ខណៈដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវជាដើម៕ ព័ត៌មានលម្អិតពីការផ្អាក​នេះ សូមអានសេចក្តី​ជូនដំណឹង--->