(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចេញសេចក្តីណែនាំមួយ ស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើស សិស្សពូកែប្រចាំរាជធានី ខេត្ត និងទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ២០១៦ ដើម្បីពង្រឹងគុណភាពអប់រំ និងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ប្រកបដោយសីលធម៌ និងចំណេះដឹងខ្ពស់ ដោយបានបញ្ជាក់ពីកាលបរិច្ឆេទប្រឡង ការកំណត់ និងជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាប្រឡង ការបែងចែកប្រាក់រង្វាន់ដល់សិស្សជ័យលាភីជាដើម៕

ព័ត៌មានលម្អិត នៃការប្រឡងជ្រើសរើស សិស្សពូកែប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ សូមអានសេចក្តីណែនាំទាំងស្រុង៖