(ភ្នំពេញ)៖ សាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុប បានសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ស្តីពីការជ្រើសរើសនិស្សិត ចូលសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិត ជំនាន់ទី៣ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦ លើឯកទេស៖ គ្រប់គ្រង​ពាណិជ្ជកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច នីតិសាស្ត្រ រដ្ឋបាលសាធារណៈ វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦៕

ព័ត៌មានលម្អិតនៃការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនេះ សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖