(ភ្នំពេញ)៖ ដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ដូសទី២ នៅក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌសែនសុខ នឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។ នេះបើតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌសែនសុខ ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។

ក្នុងសេចក្ដីជូនដំណឹងនេះ រដ្ឋបាលខណ្ឌសែនសុខ ក៏បានបង្ហាញពីកាលបរិច្ឆេទ នៃការដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំង អ្នកដែលត្រូវចាក់លើកទី២ និងទីតាំង ព្រមទាំងលេខទូរស័ព្ទអ្នកគ្រប់គ្រងទីតាំងនោះផងដែរ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌសែនសុខ៖