(ភ្នំពេញ)៖ និយ័តករគណនេយ្យ និងសវនកម្ម បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ដល់បណ្ដាក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាស ទាំងសហគ្រាសឯកត្តបុគ្គល ដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជា និយ័តករគណនេយ្យ នឹងដាក់ពិគ្រោះថ្លៃ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងរដ្ឋបាល និងផ្គត់ផ្គង់សំភារៈការិយាល័យ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១៕

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់និយ័តករគណនេយ្យ និងសវនកម្ម ខាងក្រោម៖